Mar-Bud s.c.

Prosument 2015-2020

Dokumenty do pobrania:

Wzory wymaganych dokumentów do złożenia wniosku w celu pozyskania kredytu i dotacji

Wzory wymaganych dokumentów do uruchomienia kredytu i  wypłaty dotacji

Inne dokumenty


Dla kogo i na jakie cele

Oferta skierowana jest do:

 • osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym albo prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w budowie
 • wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zarządzających budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi

Przez „dysponowanie” nieruchomością należy rozumieć:
a) prawo własności (w tym współwłasność)
b) użytkowanie wieczyste

Wsparciem finansowym objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

 • małych instalacji lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł do produkcji energii elektrycznej 
  lub do produkcji ciepła i energii elektrycznej, na potrzeby istniejących lub będących w budowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych:
  - źródła ciepła opalane biomasą - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - pompy ciepła - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - kolektory słoneczne - o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt
  - systemy fotowoltaiczne - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWp
  - małe elektrownie wiatrowe - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe
  - mikrokogeneracja - o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe

Dopuszcza się zakup i montaż instalacji równolegle wykorzystującej:

 • więcej niż jedno odnawialne źródło energii elektrycznej lub
 • więcej niż jedno odnawialne źródło ciepła w połączeniu ze źródłem (źródłami) energii elektrycznej

przeznaczonej dla jednego budynku mieszkalnego, o ile jest to technicznie i ekonomicznie uzasadnione.

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.


Preferencyjne finansowanie

Dofinansowanie w formie kredytu wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia, w tym:

 • w formie dotacji:
  a) dla instalacji do produkcji ciepła (za wyjątkiem kogeneracji):
  - do 20% dofinansowania w roku 2015 
  - do 15% dofinansowania po roku 2015 
  b) dla instalacji do produkcji energii elektrycznej (w tym mikrokogeneracji):
  - do 40% dofinansowania w roku 2015
  - do 30% dofinansowania po roku 2015

W przypadku instalacji wykorzystujących więcej niż jedno odnawialne źródło energii udział procentowy dofinansowania w formie dotacji ustalany jest jako średnia ważona udziałów procentowych określonych powyżej odpowiednio do rodzaju instalacji, proporcjonalnie do ich mocy znamionowej.

 • w formie kredytu preferencyjnego o:
  - oprocentowaniu w wysokości 1% w skali roku
  - okresie kredytowania do 15 lat

Okres kredytowania uzależniony jest od:

 • okresu gwarancji jakości na główne elementy instalacji wystawionej przez Producenta
 • faktu wystawienia przez inny bank na zlecenie Wykonawcy oraz Producenta gwarancji bankowych na rzecz banku kredytującego
 • formy zabezpieczenia kredytu

Okres kredytowania do 5 lat  

 • gwarancja jakości wykonania Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata

Okres kredytowania przekraczający 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • gwarancja bankowa Producenta na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy, Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja (na cały okres kredytowania), zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.

Okres kredytowania przekraczający 10 lat i nie dłuższy niż 15 lat

 • gwarancja jakości Producenta na okres min. 5 lat
 • rękojmia Wykonawcy na okres nie krótszy niż 3 lata
 • poręczenie osoby trzeciej o dobrej kondycji finansowej wraz z oświadczeniem o poddanie się egzekucji na cały okres kredytowania
 • gwarancja bankowa Producenta minimum na okres 5 lat
 • gwarancja bankowa Wykonawcy minimum na okres 5 lat

W przypadku braku gwarancji bankowych Producenta i/lub Wykonawcy Bank dopuszcza inne formy zabezpieczenia takie jak: kaucja, ubezpieczenie efektywności pracy instalacji fotowoltaicznej, zastaw rejestrowy na lokatach, cesja wierzytelności z rachunku bankowego z blokadą środków, zastaw rejestrowy na płynnych aktywach, w szczególności na papierach wartościowych.
 
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu gwarancji jakości wymagana będzie od Producentów na kwotę 10 % wartości urządzeń oferowanych  w ramach programu „Prosument” – minimum 500 tysięcy PLN.
Bankowa gwarancja należytego wykonania zobowiązania z tytułu rękojmi wymagana będzie odWykonawców na kwotę 10% montowanych w ramach Programu Prosument instalacji - minimum 150 tysięcy PLN. 

Więcej informacji o warunkach uzyskania dofinansowania w programie „Prosument” na www.nfosigw.gov.pl.

Ważna informacja
Przepisy ustawy o odnawialnych źródłach energii, dotyczące stałej ceny jednostkowej za zakup energii elektrycznej  nie mają zastosowania do instalacji oddanych do użytkowania do 31 grudnia 2015 r. Inwestorzy, którzy skorzystają z pomocy publicznej poprzez uzyskanie dofinansowania w formie dotacji, już dziś mogą zgodnie z Prawem Energetycznym sprzedawać nadwyżki do sieci po cenach równych 80 % średniej ceny rynkowej. Od stycznia 2016 r. zgodnie z ustawą o OZE będą uzyskiwać 100 % tej ceny oraz korzystać z zasady net-meteringu (rozliczania różnic energii z operatorem w okresach półrocznych). 
Więcej informacji na www.nfosigw.gov.pl.

Nabór wniosków od 24.04.2015 r. we wszystkich oddziałach BOŚ Banku.


Warunki otrzymania dofinansowania

KROK 1 POZYSKANIE KREDYTU

Do ubiegania się o kredyt wraz z dotacją potrzebne Ci będą:

 • dokumenty potwierdzające zgodności projektowanych urządzeń z odpowiednią normą techniczną
 • dokumenty potwierdzające prawo dysponowania budynkiem mieszkalnym lub budynkiem mieszkalnym w budowie
 • kopia prawomocnego pozwolenia na budowę lub kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowlanych z potwierdzonym wpływem przez właściwy organ lub oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych
 • dokumenty służące do oceny dopuszczalności pomocy de minimis – w przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną
 • oświadczenie, że wnioskodawca nie uzyskał i nie będzie się ubiegał o dofinansowanie całych lub części kosztów przedsięwzięcia, objętych finansowaniem w ramach programu priorytetowego, z innych środków publicznych
 • dokumenty tożsamości oraz  inne dokumenty wymagane przez Bank lub NFOŚiGW.  

KROK 2 URUCHOMIENIE KREDYTU I WYPŁATY DOTACJI

Warunkiem uruchomienia kredytu i wypłaty dotacji jest:

 • zawarcie umowy kredytu wraz z dotacją
 • przedłożenie przez Kredytobiorcę umowy z wykonawcą zawierającej m.in.:
  -zobowiązanie do montażu instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zaleceniami producenta
  -potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia przez instalację wszystkich kryteriów programu „Prosument”
  -określenie przez Wykonawcę gwarantowanej wielkości rocznego uzysku energii z instalacji, który to parametr może służyć do weryfikacji działania instalacji poprzez porównanie ze wskazaniami liczników wyprodukowanej energii
  -odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi w okresie 3 lat od daty uruchomienia
 • przedstawienie gwarancji producenta urządzeń wchodzących w skład finansowanej instalacji, której treść powinna obejmować w szczególności:
  -informację na temat nazwy i adresu producenta lub jego przedstawiciela w Polsce
  -oświadczenie dotyczące spełnienia wszystkich wymagań technicznych określonych w programie "Prosument"
  -wskazanie czasu trwania gwarancji, który nie może być krótszy niż 5 lat
  -wskazanie zasięgu terytorialnego ochrony gwarancyjnej, który powinien obejmować obszar całej Rzeczypospolitej Polskiej
  -określenie uprawnień przysługujących w przypadku stwierdzenia wady – zobowiązanie do usunięcia wady poprzez bezpłatną naprawę lub wymianę urządzenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady przez Kredytobiorcę
  -stwierdzenie, że gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających 
  z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
 • ustanowienie prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu (w przypadku zastawu rejestrowego za prawne ustanowienie zabezpieczenia rozumie się przedstawienie w Banku potwierdzenia złożonego w odpowiednim sądzie wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty)
 • wniesienie prowizji przygotowawczej

 
Po zrealizowaniu przedsięwzięcia należy złożyć w Banku łącznie dokumenty potwierdzające osiągnięcie efektu rzeczowego:

 • protokół potwierdzający końcowy odbiór przedsięwzięcia wraz z potwierdzeniem spełnienia przez przedsięwzięcie wymagań programu określonych w załączniku „Wymagania techniczne” do programu „Prosument” dla każdego zastosowanego rodzaju przedsięwzięcia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej NFOŚiGW, aktualnym na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie
 • umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej 
  w instalacji oraz koncesję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (o ile są wymagane)
 • faktury potwierdzające poniesienie kosztów kwalifikowanych (kredyt wypłacany jest bezgotówkowo na podstawie faktur dotyczących kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia)

KROK 3 UTRZYMANIE DOTACJI

By utrzymać dotację należy:

 • utrzymać efekt przedsięwzięcia przez okres nie krótszy niż trzy lata, licząc od dnia jego osiągnięcia, tj. zrealizowania przedsięwzięcia (Okres Trwałości)
 • przekazywać  dane o wielkości produkcji energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z warunkami określonymi w umowie o kredyt wraz z dotacją
 • przechowywać wszelkie dokumenty dotyczące kredytu wraz z dotacją oraz realizacji przedsięwzięcia przez okres wymagany prawem dla przechowywania dokumentacji podatkowej, nie krótszy jednak niż 5 lat liczonych od upływu roku kalendarzowego, w którym uzyskano dotację 
 • umożliwić przeprowadzenie przez Bank oraz NFOŚiGW (lub osoby wskazane) kontroli realizacji przedsięwzięcia i kontroli jego trwałości